۱۶:۰۳ - شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
 دانشجویان درس شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته برای تحویل پروژه شبیه سازی روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه ساعت 10 صبح در دانشگاه حضور داشته باشند.